Beleggingen

Tak 21

Een tak21-verzekering is een beleggingsformule voor wie meer op zekerheid wil spelen. Dit type belegging biedt u immers een kapitaalgarantie en een vast gewaarborgd rendement. De rentevoet is evenwel niet vast en kan ook zakken en in principe 0 procent bedragen. Natuurlijk zullen de meeste maatschappijen dat laatste willen vermijden. De intrestvoeten gelden dan voor alle nieuwe stortingen die u doet in het contract.

Naast het vast rendement is er eventueel ook nog een winstdeelname. Deze is evenwel niet gewaarborgd maar afhankelijk van prestaties van de betrokken maatschappij.

Sinds de financiële crisis is ook het belang van een depositobescherming meer en meer onderkend. Ook voor deze producten wordt een waarborg ingesteld tot maximaal 100.000 euro. De overheid zal u tot 100.000 euro dus altijd vergoeden, zodat u zeker bent dat u de belegde sommen niet kunt verliezen (wel na aftrek van belastingen en instapkosten die u niet kunt recupereren). Zowel de taksen als de instapkosten kunnen sterk variëren. Wij helpen u graag in uw zoektocht naar de geschikte formule.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en type contract dat u kiest kan een tak21-product ook een fiscaal voordeel opleveren. Dit voordeel is wel geplafonneerd : zo is in 2014 het maximum bedrag dat u mag inbrengen voor een levensverzekering beperkt tot 2.280 euro en voor pensioensparen is dat maximaal 950 euro.

Tenslotte moeten we het ook nog hebben over de uitstapkosten. In een aantal gevallen en onder bepaalde voorwaarden is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Vaak zijn er wel uitstapkosten als het contract vroegtijdig wordt stopgezet en in sommige gevallen worden beheerskosten aangerekend. Ook daar zijn er heel wat verschillen zodat het nuttig is u goed te informeren bij Assurova.

Tak 23

Bij een tak 23 verzekeringsproduct is er geen sprake van een gewaarborgd rendement. Dit type beleggingsproduct gaat immers “investeren” in aandelen, obligaties en andere financiële producten. We spreken dan van zogenaamde beleggingsfondsen. Vermits de aandelenmarkt nogal kan fluctueren wordt vaak ook geen kapitaalsgarantie voorzien. En al zeker geen waarborg door depositobescherming. Het risico ligt dus integraal bij u. Hierdoor zijn de kosten doorgaans wel lager in vergelijking met een tak 23 product. De mogelijke opbrengsten liggen doorgaans wel hoger, maar zekerheid hebt u met dit type product niet.

De meeste maatschappijen gaan hun tak 23 fondsen nog eens opsplitsen in zogezegd meer of minder dynamische producten, waarbij de meest dynamische ook de meest risicovolle zijn. De kans is wel groter op de hoogste winst. Bij slechte prestaties echter kan u een deel of het volledig ingelegde kapitaal verliezen.

Hier is een grondige adviesverstrekking en een degelijke voorafgaande studie van de door het fonds toegepaste beleggingsinstrumenten van cruciaal belang. Iets waar we u als onafhankelijk makelaar graag bij helpen en waarbij we ons conformeren aan alle wettelijke bepalingen inzake transparantie en informatieplicht dienaangaande.

Ook voor een tak23-product moet u een verzekeringsbelasting betalen, maar deze vorm van beleggen is altijd vrijgesteld van roerende voorheffing. Behalve bij een TAK 23 pensioensparen is er dan weer geen mogelijkheid om van een fiscaal voordeel te genieten.

Neem nog vandaag met ons contact op!